Oferta dydaktyczna OŚ

Drukuj

Zajęcia w Laboratorium Biologii MolekularnejKierunek: Ochrona Środowiska daje wiedzę umożliwiającą organizowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

Studiowanie na tym kierunku pozwala uzyskać wiedzę o metodach, technologiach i urządzeniach służących ochronie atmosfery, wód i gleby oraz umiejętności wykonywania badań i oceny stanu/jakości środowiska oraz interpretacji zachodzących w nim zmian i proponowania rozwiązań technicznych, prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Prezentowane są również zagadnienia dotycząca wykorzystywania nowoczesnych metod statystycznych, w szczególności statystyki przestrzennej i metod geostatystycznych do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z badaniami środowiska, w tym dotyczących obniżenia kosztów i racjonalizacji tych badań. Kształcenie prowadzi do umiejętności wykorzystania wiedzy inżynierskiej i znajomości mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Wiedza zdobyta na tym kierunku daje możliwość:

  • współpracy z różnymi specjalistami działającymi w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska oraz posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi
  • uczestnictwa w projektach dotyczących kształtowania, wykorzystywania i ochrony środowiska
  • współpracy z przedsiębiorstwami oczyszczania miast oraz firmami zajmującymi się rekultywacją terenów zdegradowanych
  • uczestnictwa w projektach dotyczących racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych i energetycznych
  • uczestnictwa w projektach dotyczących uzyskiwania certyfikatów ekologicznych przez przedsiębiorstwa przemysłowe i komunalne
  • wykonywania badań stanu środowiska oraz weryfikacji i interpretowania ich wyników zgodnie z obowiązującym prawem polskim i dyrektywami UE
  • zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju infrastruktury obejmujące przygotowywanie Strategicznych Ocen Środowiskowych (SOŚ) polityk, planów i programów i oraz Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) przedsięwzięć.
  • tworzenia, organizowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miast, gmin, powiatów i regionów ze specjalnym uwzględnieniem optymalnego planowania przestrzennego i gospodarki terenami cennymi przyrodniczo.
  • zarządzania ochroną środowiska w działalności przemysłowej poprzez racjonalne zarządzania użyciem energii, wody i surowców, gospodarki odpadami i kontrolą emisji w procesie produkcji na konkurencyjność wyrobu na rynku.
Joomla 2.5 templates. Kierunek Ochrona Środowiska na Politechnice Warszawskiej - zapraszamy do nas!