Kierunek studiów Ochrona Środowiska cechuje duża interdyscyplinarność. Zagadnienia ochrony środowiska obejmują szeroką problematykę, w której znajdują swoje miejsce fachowcy o różnym profilu zawodowym; stąd też, studia na tym kierunku są adresowane do osób o zróżnicowanych zainteresowaniach i uzdolnieniach.

Studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska mogą stanowić praktycznie ukierunkowaną specjalizację studiów w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych. Przy odpowiednim uzupełnieniu wiedzy w zakresie dyscyplin podstawowych, mogą być one również użyteczne dla absolwentów studiów ekonomicznych lub prawnych, pragnących ukierunkować swoją działalność zawodową w obszarze ochrony środowiska.

Studia  II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska trwają trzy semestry i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej. Po egzaminie dyplomowym i obronie pracy dyplomowej absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra.

Po pierwszym semestrze studiów, który jest wspólny dla całego kierunku, następuje podział na specjalności: Ekoinżynieria, Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska oraz Ochrona i Kształtowanie Środowiska. W ramach poszczególnych specjalności, istnieje dalsza możliwość profilowania studiów poprzez wybór przedmiotów obieralnych.

Absolwent specjalności Ekoinżynieria posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające: planowanie i projektowanie przedsięwzięć; organizowanie, zarządzanie, prowadzenie działalności; podejmowanie decyzji w zakresie ochrony i kształtowania środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym w aspekcie technicznym, logistycznym i administracyjnym. Posiada niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu ekosystemów, o procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w atmosferze, wodach i glebie. Potrafi stosować wiedzę techniczną, ekonomiczną i społeczną do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w działalności przemysłu, gospodarce komunalnej, oraz na wszystkich szczeblach zarządzania w administracji publicznej i samorządowej. Jest przygotowany do projektowania i eksploatacji technicznych obiektów wykorzystujących procesy technologiczne i biotechnologiczne oczyszczania ścieków, gruntów i gazów przemysłowych; planowania i realizacji przedsięwzięć pozyskiwania użytecznych wyrobów z surowców odpadowych, a także do zarządzania środowiskiem wg norm ISO, EMAS i czystszej produkcji, w tym zintegrowanymi systemami gospodarki wodno-ściekowej, remediacji gruntów i oczyszczania gazów.

Szczegółowa siatka przedmiotów

Absolwent specjalności Informacja i Zarządzanie w Ochronie Środowiska posiada wiedzę  i umiejętności pozwalające rozwiązywać problemy z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.  Przygotowany jest do uczestnictwa w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi, w tym do planowania i kierowania wdrożeniem systemu zarządzania środowiskowego; racjonalnego zarządzania zużyciem energii, wody i surowców oraz gospodarki odpadami i kontroli emisji, wykorzystywania proekologicznych instrumentów w promocji przedsiębiorstw. Absolwent potrafi  tworzyć, organizować i realizować strategie zrównoważonego rozwoju miast, gmin i powiatów, uwzględniając gospodarkę terenami cennymi przyrodniczo, nowoczesną gospodarkę komunalną w aglomeracjach miejskich oraz miejskie systemy zrównoważonego transportu publicznego. Jest przygotowany do: wykonywania ocen oddziaływania na środowisko i podejmowania decyzji w procesach rozwoju infrastruktury; rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z rozwojem infrastruktury; projektowania i prowadzenia programów promocyjnych i konsultacji społecznych; pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć związanych z nowoczesnym zarządzaniem środowiskiem.

Szczegółowa siatka przedmiotów

Absolwent specjalności Ochrona i Kształtowanie Środowiska posiada wiedzę umożliwiającą prognozowanie, planowanie, projektowanie oraz prowadzenie działalności w zakresie ochrony i kształtowania środowiska wodnego, ochrony atmosfery oraz ochrony powierzchni ziemi w ujęciu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Posiada umiejętności posługiwania się metodami, technikami i narzędziami niezbędnymi dla pomiaru, analizowania, modelowania i prognozowania zmian zachodzących w środowisku, potrafi rozwiązywać problemy dotyczące ochrony i kształtowania zasobów wodnych,  ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, występujące we wszystkich sferach działalności gospodarczej i komunalnej. Zna procedury ochrony środowiska, posiada umiejętność przetwarzania przestrzennej informacji środowiskowej. Posługuje się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i zna język obcy. Jest przygotowany do: zarządzania, prognozowania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach wodno-gospodarczych, projektach służących ochronie atmosfery i klimatu w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej, projektach dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych, projektów zagospodarowania przestrzennego i strategicznych ocen środowiskowych, wykonywania ocen istniejących obiektów, w tym analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, uczestnictwa w projektach minimalizacji odpadów i czystszej produkcji, uzyskiwania certyfikatów ekologicznych przez przedsiębiorstwa. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i firmach zajmujących się gospodarką wodną oraz gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych; zarządzania, planowania i projektowania oraz uczestnictwa w projektach służących ochronie atmosfery i klimatu ; prowadzić i uczestniczyć w projektach dotyczących oszczędnego wykorzystywania zasobów naturalnych i energetycznych, pracować w firmach zajmujących się ochroną powierzchni ziemi, oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, prowadzenia badań i pomiarów środowiska gruntowo-wodnego.

Szczegółowa siatka przedmiotów