O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się absolwenci różnych kierunków studiów I stopnia. Obowiązujący w Politechnice Warszawskiej system rekrutacji na studia II stopnia ustala kwalifikacje i kompetencje wystarczające do podjęcia studiów; uznaje się, że kwalifikacje takie mogą posiadać absolwenci tego samego kierunku i kierunków pokrewnych (oraz Inżynieria Środowiska i Biotechnologia), a także absolwenci innych kierunków, których kompetencje są oceniane w trybie indywidualnym.

STRONA REKRUTACJI NA STUDIA
STRONA REKRUTACJI NA STUDIA