Znajomość aspektów technologicznych ułatwia naszym absolwentom skuteczne konkurowanie na szerokim i wymagającym rynku pracy w tej branży oraz na rozwijanie karier zawodowych. Odpowiadające standardom uczelni przygotowanie warsztatowe w zakresie nauk ścisłych i technicznych, analizy stanu środowiska i przewidywania jego zmian, wdrażania technik ochrony środowiska, monitorowania procesów technologicznych, stosowania modelowania komputerowego i innych narzędzi informatycznych, stanowi solidny fundament rozwoju zawodowego absolwentów. Gwarantuje to pracodawcom zdolność adaptacji pracowników do stawianych im wymagań.

Rynek pracy dla absolwentów kierunku Ochrona Środowiska jest szeroki i zróżnicowany. W ostatnich latach nasi absolwenci najczęściej byli zatrudniani:

  • w zakładach i koncernach przemysłowych oraz innych przedsiębiorstwach,
  • jako specjaliści zajmujący się planowaniem, wdrażaniem i nadzorowaniem stosowania procedur ochrony środowiska,
  • w firmach konsultingowych i biurach projektowych – przy wykonywaniu ocen oddziaływania obiektów technicznych na środowisko i projektów z zakresu energetyki odnawialnej,
  • w służbach samorządowych, państwowych i w przedsiębiorstwach – przy organizowaniu i utrzymaniu systemów ochrony środowiska i monitorowania jego stanu,
  • w urzędach – jako specjaliści w zakresie zarządzania ochroną środowiska,
  • w placówkach badawczych, zajmujących się problematyką środowiska i związanych z nim dyscyplin.