Znajomość aspektów technologicznych ułatwia naszym absolwentom skuteczne konkurowanie na szerokim i wymagającym rynku pracy w tej branży oraz rozwijanie karier zawodowych.

Odpowiadające standardom uczelni przygotowanie warsztatowe w zakresie nauk ścisłych i technicznych, analizy stanu środowiska i przewidywania jego zmian, wdrażania technik ochrony środowiska, monitorowania procesów technologicznych, stosowania modelowania komputerowego i innych narzędzi informatycznych, stanowi solidny fundament rozwoju zawodowego absolwentów. Gwarantuje to pracodawcom zdolność adaptacji pracowników do stawianych im wymagań.

Informacje z firm zajmujących się rekrutacją pracowników wskazują na utrzymujący się w ostatnich latach wzrost zapotrzebowania na rynku pracy w sektorze ochrony środowiska. Pracowników poszukują m.in. korporacje i firmy konsultingowe, biura projektowe,  koncerny i mniejsze przedsiębiorstwa przemysłowe, zarządy gospodarki wodnej, przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, działy ochrony środowiska w administracji państwowej i samorządowej, służby publiczne.

Istnienie zapotrzebowania na rynku pracy nie oznacza jednak braku skonkretyzowanych wymagań wobec zatrudnianych pracowników. Od absolwentów poszukujących pierwszego zatrudnienia pracodawcy oczekują przede wszystkim motywacji do rozwoju kariery zawodowej, ogólnej wiedzy technicznej, umiejętności samodzielnego myślenia, świadomości ekonomicznej i znajomości języka angielskiego; na dalszych etapach kariery poszukiwani są natomiast pracownicy posiadający doświadczenie branżowe poparte sukcesami, dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, pogłębiający swoją wiedzę, umiejący zarządzać projektami, zorientowani na cel.

Wypracowany przez kadrę Politechniki Warszawskiej system kształcenia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Dużo miejsca w programie studiów zajmują projekty – samodzielne lub zespołowe zadania o wielotygodniowym okresie realizacji. W trakcie ich wykonywania, poza samą tematyką projektu, studenci uczą się organizacji czasu pracy i podziału zadań; ważnym aspektem jest opanowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania potrzebnych w tym celu informacji.  Interdyscyplinarność kierunku stwarza potrzebę kojarzenia elementów wiedzy z różnych obszarów, sprzyjając rozwijaniu umiejętności samodzielnego myślenia. Kolejnym cennym elementem kształcenia  jest powszechny dostęp do międzynarodowej literatury fachowej i naukowej, możliwość uczestnictwa studentów w wymianie międzynarodowej, zajęciach prowadzonych  w języku angielskim.